what is the maximum value of y=-x^2-x+6 ?

Question

what is the maximum value of y=-x^2-x+6 ?

in progress 0
Gerda 7 months 2021-08-06T13:39:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T13:40:59+00:00

  Answer:

  { \tt{y = - {x}^{2} - x + 6 }} \\ { \tt{ \frac{dy}{dx} = - 2x - 1}} \\ f {}^{'} (x) = - 2x - 1 \\ f {}^{'}(1) = - 2 - 1 \\ = - 3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )