What is the (fg)(x) if f(x)=(4x – 1) and g(x)=(3x + 5)? A. 7x + 4 B. 12×2-5 C. 12×2 + 17x-5 D. 12×2 + 23x – 5<

Question

What is the (fg)(x) if
f(x)=(4x – 1) and g(x)=(3x + 5)?
A. 7x + 4
B. 12×2-5
C. 12×2 + 17x-5
D. 12×2 + 23x – 5

Show work

in progress 0
Mộc Miên 2 years 2021-07-26T22:21:04+00:00 1 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T22:23:01+00:00

  (4x – 1)(3x + 5)

  12x^2 + 20x – 3x -5

  12x^2 + 17x -5

  The answer is C.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )