Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau: A) CaCO3vàHCL B) Ba(OH)2 vàH2SO4 C) Ca(HC

Question

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra
trong dung dịch các cặp chất sau:
A) CaCO3vàHCL
B) Ba(OH)2 vàH2SO4
C) Ca(HCO3)2 và HCL
D) Na2SO4 và Ba(OH)2
E)Cu(NO3)2 và NaOH
G) Zn(OH)2 và HNO3
H) Zn(OH)2 và NaOH

in progress 0
Farah 9 months 2021-04-09T21:15:24+00:00 3 Answers 209 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-09T21:17:15+00:00

  \(\begin{array}{l} a)\\ CaC{O_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\\ C{O_3}^{2 – } + 2{H^ + } \to {H_2}O + C{O_2}\\ b)Ba{(OH)_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2{H_2}O\\2{H^+}+2{OH^-}+ B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – } \to BaS{O_4} + 2{H_2}O\\ c)\\ Ca{(HC{O_3})_2} + 2HCl \to CaC{l_2} + 2{H_2}O + 2C{O_2}\\ HC{O_3}^ – + {H^ + } \to {H_2}O + C{O_2}\\ d)\\ N{a_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaS{O_4} + 2NaOH\\ S{O_4}^{2 – } + B{a^{2 + }} \to BaS{O_4}\\ e)\\ Cu{(N{O_3})_2} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} + 2NaN{O_3}\\ C{u^{2 + }} + 2O{H^ – } \to Cu{(OH)_2}\\ g)Zn{(OH)_2} + 2HN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2{H_2}O\\ Zn{(OH)_2 } + 2{H^ + } \to Z{n^{2+}}+2{H_2}O\\ h)\\ Zn{(OH)_2} + 2NaOH \to N{a_2}Zn{O_2} + 2{H_2}O\\ Zn{(OH)_2} + 2O{H^ – } \to Zn{O_2}^{2 – } + 2{H_2}O \end{array}\)

  0
  2021-04-09T21:17:23+00:00

  Đáp án: a) CaCO3 + HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O

  CaCO3 + H+ —–> Ca2+ + CO2 + H2O

  b) Ba(OH)2 + H2SO4 —-> BaSO4 + 2H20

  c) Ca(HCO3)2 + HCL —–> CaCL2 + CO2 + H20

  HCO3- + H+ ——> C02 + H20

  d) Na2SO4 + Ba(OH)2 —-> BaSO4 + NaOH

  SO42- + Ba2+ —–> BaSO4

  e) Cu(NO3)2 + NaOH —–> Cu(OH)2 + NaNO3

  Cu2+ + 2OH- —–> Cu(OH)2

  g) Zn(OH)2 + HNO3 —–> Zn(NO3)2 + H20

  OH- + H+ —-> H20

  h) Zn(OH)2 + NaOH —-> Na2ZnO2 + H2O

  Zn(OH)2 + OH- —–> ZnO2 2- + H2O

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-04-09T21:17:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo zn(oh)2 + naoh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )