Viết lại câu không thay đổi nghĩa 1, This is the first time he went abroad : He hasn’t………………………………

Question

Viết lại câu không thay đổi nghĩa
1, This is the first time he went abroad : He hasn’t………………………………………..
2, She started driving 1 month ago :She has………………………………..
3, We began eating when it started to rain :We have …………………………………….
4,I last had my hair cyt when I left her:I haven’t ………………………….
5, The last time she kissed me was 5 months ago : She hasn’t……………………………..
6, It is a long time since we last met :We haven’t ……………………………………
7,When did you have it ?:.How long……………………………………………….
8, This is the first time I had such a delicious meal:I haven’t …………………….
9, I haven’ t seen him for 8 days:The last……………………………
10, I haven ‘ t taken a bath since Monday: . It is………………………………..

in progress 0
Euphemia 12 months 2020-11-15T09:01:13+00:00 3 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-15T09:03:06+00:00

  1, This is his first time abroad:
   He never went abroad and now is his first time there.
  2, She started driving 1 month ago:
  She was driving a month ago.
  3, We start to eat when it starts to rain:
  We saw rain while we were eating.
  4.The last time I got my haircut was when I left her:
   I can no longer see my hair when I’m away from her.
  5.The last time she kissed me was 5 months ago:
   She stopped kissing me 5 months ago.
  6, It’s been a long time since we last met:
  We didn’t see each other before now we meet for the last time.
  7, When did you have it ?:.
  How long do you have it?
  8.This is the first time I have eaten such a delicious meal:
   I have never eaten such a delicious meal.
  9, I haven’t seen him for 8 days:
   The last time I saw him in 8 days.
  10, I have not showered since Monday:.
   It is a dirt when I do not take a bath since Monday.

  Chúc bạn học tốt!!!

  Nocopy#

  0
  2020-11-15T09:03:06+00:00

  Đáp án:

  1, This is the first time he went abroad.
  `=>` He hasn’t ever gone abroad before.
  2, She started driving 1 months ago.
  `=>` She has started driving for a month.
  3, We began eating when it started to raining.
  `=>` We have begun eating before it stared raining
  4, I last had my hair cut when I left her.
  `=>` I haven’t had my hair cut since I left her.
  5, The last time she kissed me was 5 months ago.
  `=>` She hasn’t kissed me for 5 months.
  6, It is a long time since we last met.
  `=>` We haven’t met for a long time.
  7, When did you have it ?
  `=>` How long have you had it?
  8, This is the first time I had such a delicious meal .
  `=>` I haven’t ever had a such delicious meal before.
  9, I haven’t seen him for 8 days.
  `=>` The last time I saw him was 8 days ago.
  10, I haven’t taken a bath since Monday.
  `=>` It is 6 days since I took a bath .

  #Chúc bạn học tốt!
  #Cho mình xin câu trả lời hay nhất nha!

  0
  2020-11-15T09:03:20+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cấu trúc viết lại câu tiếng anh lớp 9 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )