Viết dạng kết quả sau dưới dạng lũy thừa : A, a3 . a5 . a4 B , x6 . x . x 4 C, 8 5 . 2 3 D , 10 2 . 10 3 : 4 . 25 . 125 .8

Question

Viết dạng kết quả sau dưới dạng lũy thừa :
A, a3 . a5 . a4
B , x6 . x . x 4
C, 8 5 . 2 3
D , 10 2 . 10 3 : 4 . 25 . 125 .8

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-11T15:05:58+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T15:07:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/ a^12

  b/ x^11

  c/2^18

  d/=10^5: 2^2.5^2.5^3.2^3

      =10^5: 10^2.10^3

       =1

   

  0
  2020-11-11T15:07:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Viết dạng kết quả sau dưới dạng lũy thừa :

  A, a3 . a5 . a4= $a^{4+5+6}$= $a^{12}$

  B , x6 . x . x 4= $x^{6+1+4}$ =$x^{11}$

  C, 8 ^5 . 2^ 3

  =2^ 3=8

  =8 ^5×8

  =$8^{5+1}$ =$8^{6}$

  d/=10^5: 2^2.5^2.5^3.2^3

      =10^5: 10^2.10^3

       =$10^{5+2+3}$=$10^{10}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )