Viết chương trình pascal nhập vào dãy n số nguyên và in dãy đã nhập ra màn hình. Tính tổng các số chẵn của dãy số trên

Question

Viết chương trình pascal nhập vào dãy n số nguyên và in dãy đã nhập ra màn hình. Tính tổng các số chẵn của dãy số trên

in progress 0
1 year 2021-01-21T21:00:20+00:00 3 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-21T21:02:11+00:00

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var i,n:integer;

  S:longint;

  A:array[1..100] of integer;

  Begin

  clrscr;

  S:=0;

   Write(‘nhap n tu ban phim ‘);

   Readln(n);

   For i:=1 to n do

  Begin

      Write(‘ A[‘,i,’]’);readln(A[i]);

  End;

  For i:=1 to n do

  If (A[i] mod 2=0) then

  S:=S+A[i];

  Write(‘ Tong cac so la ‘,S);

  Readln

  End.

  0
  2021-01-21T21:02:15+00:00

  program sochan;

  uses crt;

  var a:array[1..50] of integer;

  n,tongchan:integer;

  begin

  clrscr;

  tongchan:=0;

  writeln(‘Hay nhap so phan tu A’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin if a[i] mod 2=0 then tong chan:=tongchan+a[i];

  writeln(a[i])

  end;

  writeln(‘Tong cac so chan la ‘,tongchan);

  readln;

  end.

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha 😉 

  0
  2021-01-21T21:02:24+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách phóng to màn hình pascal các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )