Viết chương trình nhập một xâu bất kì từ bàn phím a) Xóa bỏ kí tự trắng thừa ở đầu, giữa, cuối xâu (nếu có) b) Đếm xem xâu sau khi xóa kí tự trắng thừ

Question

Viết chương trình nhập một xâu bất kì từ bàn phím
a) Xóa bỏ kí tự trắng thừa ở đầu, giữa, cuối xâu (nếu có)
b) Đếm xem xâu sau khi xóa kí tự trắng thừa thì có bao nhiêu từ
c) In ra màn hình từ đầu tiên và từ cuối cùng trong xâu trên (đã xóa kí tự trắng thừa)

in progress 0
King 10 months 2021-04-20T18:24:02+00:00 3 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T18:26:00+00:00

  program tinhoc;
  uses crt;
  var st : string;
  i : integer;
  begin clrscr;
  write(‘Nhap xau ki tu :’); readln(st);
  for i:=1 to length(st) do if st[i]=#32 then delete(st,i,1);
  writeln(‘Xau khi da xoa ki tu trang :’,st);
  writeln(‘Xau co ‘,length(st),’ ki tu’);
  writeln(‘Ki tu dau tien cua xau :’,st[1]);
  writeln(‘Ki tu cuoi cua xau :’, st[length(st)]);
  readln
  end.

  0
  2021-04-20T18:26:02+00:00

  program Tin_hoc;

  uses crt;

  var i:integer;

       s,s2:string;

  begin

  clrsscr;

  writeln(‘Nhap xau:’);readln(s);

  s2:=”;

  for i:= 1 to length(s) do if ord(s[i]) <> 32 then s2:=s2+s[i];

  writeln(‘Xau sau khi xoa het cac ki tu trang thua : ‘);writeln(s2);

  writeln(‘Do dai cua xau sau khi xoa het cac ki tu trang thua la: ‘,length(s2));

  writeln(‘Tu dau tien cua xau tren la: ‘,s2[1]);

  writeln(‘Tu cuoi cung cua xau tren la: ‘,s2[length(s2)]);

  readln;

  end.

  0
  2021-04-20T18:26:05+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ký tự trắng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )