viết biểu thức sau thành tích:25+10*(x+1)+(x+1)^2

Question

viết biểu thức sau thành tích:25+10*(x+1)+(x+1)^2

in progress 0
Neala 10 months 2020-11-10T20:50:20+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T20:51:23+00:00

  $25+10(x+1)+(x+1)^2$

  $=(x+1)^2+2.(x+1).5+5^2$

  $=(x+1+5)^2$

  $=(x+6)^2$

   

  0
  2020-11-10T20:52:06+00:00

  $25+10(x+1)+(x+1)^2$
  $=25+10x+10+x^2+2x+1$

  $=x^2+12x+36$

  $=(x+6)^2$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )