Verify the trig identity: tan^2 theta + cot^2 theta / csc^2 theta = sec^2 theta

Question

Verify the trig identity: tan^2 theta + cot^2 theta / csc^2 theta = sec^2 theta

in progress 0
Yến Oanh 3 months 2021-07-28T15:20:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T15:21:23+00:00

  Answer:

  See proof below

  Step-by-step explanation:

  In trigonometry identity

  tan^2 theta = sin^2 theta /cos^2 theta

  cot^2 theta = cos^2 theta/sin^2 theta

  csc^2 theta = 1/sin^2 theta

  Substitute into the expression

  (sin^2 theta /cos^2 theta )+ (cos^2 theta/sin^2 theta)/1/sin^2 theta

  = [sin^4theta + cos^4theta/cos^2 theta sin^2 theta]÷(1/sin^2 theta)

  = 1/cos^2 theta sin^2 theta÷(1/sin^2 theta)

  = 1/cos^2 theta sin^2 theta * sin^2 theta/1

  = 1/cos^2theta

  = sec^2theta (Proved!)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )