Từ nội dung bài thơ “Ông đồ”, em hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những giá trị văn hóa , nghệ thuật dân gian đối với cuộc sống của chúng ta ng

Question

Từ nội dung bài thơ “Ông đồ”, em hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những giá trị văn hóa , nghệ thuật dân gian đối với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.

in progress 0
Thanh Thu 3 months 2021-06-23T03:13:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-23T03:14:34+00:00

        Vai trò của giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian làm nên đất nước ta được như bây giờ. Chúng là một thứ to lớn, đáng kính mà đất nước chúng ta nhận được. Chúng ta phải trân trong nó, không được làm vấy bẩn những giá trị văn hóa đẹp đẽ đó. Bài thơ ” Ông Đồ” là một bài thơ ý nghĩa đối vơi em. Em thấy thật tiếc khi đất nước ta mất đi một phong tục đẹp đẽ như vậy-một phong tục đáng quý của đất nước ta. Chúng ta nên và phải trân trọng nó nhưng chế độ phong kiến kết thúc chúng ta-những con người đến sau đã không cảm nhận được phong tục đẹp đẽ ấy. Vì vậy, những phong tục Việt Nam bây giờ khiến chúng ta phải trân trong, hãy hết sức mình để bảo vệ nó.

    Đây là bài mik tự lm

    Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )