Trong phép nhân a . b = c, gọi : m là số dư của a khi chia cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9, r là số dư của tích m . n khi chia cho 9, d là số

Question

Trong phép nhân a . b = c, gọi :
m là số dư của a khi chia cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9,
r là số dư của tích m . n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9.
Điền vào các ô trống rồi so sánh r và d trong mỗi trường hợp sau :
trong-phep-nhan-a-b-c-goi-m-la-so-du-cua-a-khi-chia-cho-9-n-la-so-du-cua-b-khi-chia-cho-9-r-la-s

0
Huy Gia 1 year 2020-10-18T10:16:47+00:00 0 Answers 36 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )