Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;0); B(0;3);C(-3; 5).Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành sao cho cho |vt2MA-vt3MB+vt2MC| nhỏ nhất (vt: vecto)

Question

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;0); B(0;3);C(-3; 5).Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành sao cho cho |vt2MA-vt3MB+vt2MC| nhỏ nhất (vt: vecto)

0
Huy Gia 10 months 2020-11-10T16:49:17+00:00 0 Answers 40 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )