Trình bày đầy đủ từng bước một nhé Cần gấp

Question

Trình bày đầy đủ từng bước một nhé
Cần gấp
trinh-bay-day-du-tung-buoc-mot-nhe-can-gap

in progress 0
Cherry 10 months 2021-04-27T12:35:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T12:36:39+00:00

  ơ

  `C=x^2 -x^5 +x-1 +x^2`

  `C= x^2 +x^2-x^5 +x-1 `

  `C= 2x^2 -x^5 +x-1`

  `D= 6x^2 -2x^5 +x^4-2`

  Cách 1:

  `C+D=(2x^2 -x^5 +x-1)+(6x^2 -2x^5 +x^-2)`

  `C+D= 2x^2 -x^5 +x-1+6x^2 -2x^5 +x^4-2`

  `C+D= 2x^2 +6x^2 -x^5 -2x^5 +x+x^4-1-2`

  `C+D= 8x^2 -3x^5 +x+x^4 -3`

  `C-D=(2x^2 -x^5 +x-1)-(6x^2 -2x^5 +x^4-2)`

  `C-D=2x^2 -x^5 +x-1-6x^2 +2x^5 -4x+2`

  `C-D= 2x^2 -6x^2 -x^5 +2x^5 +x-x^4 -1+2`

  `C-D=-4 x^2 +x^5 +x-x^4+1`

  Cách 2:

  Ta có:

      `C= 2x^2 -x^5 -1              +x`

  `+`

      `D= 6x^2 -2x^5 -2+x^4`

  _____________________________

  `C+D= 8x^2 -3x^5  -3+x+x^4`

  Ta có

      `C= 2x^2 -x^5 -1+x`

  `-`

      `D= 6x^2 -2x^5 -2        + x^4`

  _____________________________

  `C-D=-4 x^2 +x^5 +1+x-x^4`

  *Cách làm:

  Ta chỉ có thể cộng các đơn thức đồng dạng bằng cách  cộng hệ số với hệ số, phần biến để sau ngoặc.

   

  0
  2021-04-27T12:36:57+00:00

  `a) C + D = (x^2-x^5 + x-1+x^2) + (6x^2 -2x^5 + x^4-2)`
  ` = x^2 – x^5 + x – 1 + x^2 + 6x^2 – 2x^5 + x^4 – 2`
  ` = (-x^5-2x^5) + x^4 + (x^2 + x^2+6x^2) + x – (1+2)`
  ` = -3x^5 + x^4 + 8x^2 + x – 3`
  Vậy `C+D = -3x^5 + x^4 + 8x^2 + x – 3`

  `b) C – D = (x^2-x^5 + x-1+x^2) – (6x^2 -2x^5 + x^4-2)`
  ` = x^2 -x^5 + x-1+x^2 – 6x^2 + 2x^5 – x^4 + 2`
  ` = (-x^5 + 2x^5) -x^4 + (x^2 + x^2 – 6x^2) + x + (-1+2)`
  ` = x^5 – x^4 -4x^2 + x +1`
  Vậy `C-D = x^5 – x^4 -4x^2 + x +1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )