Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng 5kg nước từ nhiệt độ 25 độ C lên 100 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.10^3 J/kg.K

Question

Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng 5kg nước từ nhiệt độ 25 độ C lên 100 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.10^3 J/kg.K

in progress 0
Phúc Điền 2 weeks 2021-07-20T04:46:31+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T04:48:30+00:00

  Answer:

  Q = 7837500 Joules.

  Explanation:

  Cho các dữ liệu sau đây;

  Khối lượng = 25 kg

  Nhiệt độ ban đầu = 25°C

  Nhiệt độ cuối cùng = 100°C

  Nhiệt dung riêng = 4,18 * 10³ = 4180 J/kg.K

  Để tìm nhiệt lượng cần thiết;

  Về mặt toán học, nhiệt dung được cho bởi công thức;

   Q = mcdt

  Ở đâu;

  • Q là nhiệt dung hoặc nhiệt lượng.
  • m đại diện cho khối lượng của một vật.
  • c biểu diễn nhiệt dung riêng của nước.
  • dt thể hiện sự thay đổi của nhiệt độ.

  Chuyển đổi:

  Nhiệt độ ban đầu = 25°C đến Kelvin = 273 + 25 = 298 K

  Nhiệt độ cuối cùng = 100°C đến Kelvin = 273 + 100 = 373 K

  dt = T2 – T1

  dt = 373 – 298

  dt = 75 Kelvin

  Thay các giá trị vào phương trình, ta có;

   Q = 25 *4180*75

  Q = 7837500 Joules.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )