tính nhanh: A= -7/21+(1+1/3) B=2/15+(5/9+-6/9) C=4/20+16/42+-3/5+2/21+-10/21+3/10 giúp mk nhanh với mai mk cần ròi

Question

tính nhanh:
A= -7/21+(1+1/3)
B=2/15+(5/9+-6/9)
C=4/20+16/42+-3/5+2/21+-10/21+3/10
giúp mk nhanh với mai mk cần ròi

in progress 0
Thông Đạt 9 months 2021-04-23T15:43:26+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T15:44:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A = $\frac{-7}{21}$ + (1 + $\frac{1}{3}$)

  A = $\frac{-1}{3}$ + 1 + $\frac{1}{3}$

  A = ($\frac{1}{3}$ + $\frac{-1}{3}$) + 1

  A = 0 + 1 

  A = 1

  B = $\frac{2}{15}$ + ($\frac{5}{9}$ + $\frac{-6}{9}$)

  B = $\frac{2}{15}$ + $\frac{-1}{9}$ = $\frac{6}{45}$ + $\frac{-5}{45}$ 

  B = $\frac{1}{45}$

  C = $\frac{4}{20}$ + $\frac{16}{42}$ + $\frac{-3}{5}$ + $\frac{2}{21}$ + $\frac{-10}{21}$ + $\frac{3}{10}$

  C = $\frac{1}{5}$ + $\frac{8}{21}$ + $\frac{-3}{5}$ + $\frac{2}{21}$ +  $\frac{-10}{21}$ + $\frac{3}{10}$

  C = ($\frac{1}{5}$ + $\frac{-3}{5}$) + ($\frac{8}{21}$ + $\frac{2}{21}$ + $\frac{-10}{21}$) + $\frac{3}{10}$

  C = $\frac{-2}{5}$ + $\frac{3}{10}$ = $\frac{-4}{10}$ + $\frac{3}{10}$

  C = $\frac{-1}{10}$

  0
  2021-04-23T15:45:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `A= -7/21+(1+1/3)`

  `=-7/21+4/3`

  `=-7/21+28/21`

  `=21/21=1`

  `B=2/15+(5/9+ -6/9)`

  `=2/15-1/9`

  `=6/45-5/45=1/45`

  `C=4/20+16/42+ -3/5+2/21+ -10/21+3/10`

  `=(2/21-10/21+16/42)+(4/20-3/5+3/10)`

  `=0+(-1/10)=-1/10`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )