Tính nhanh : 1$\frac{1}{3}$ : 1$\frac{1}{4}$ : 1$\frac{1}{5}$ : 1$\frac{1}{6}$ : 1$\frac{1}{7}$ : 1$\frac{1}{8}$ : 1$\frac{1}{9}$

Question

Tính nhanh :
1$\frac{1}{3}$ : 1$\frac{1}{4}$ : 1$\frac{1}{5}$ : 1$\frac{1}{6}$ : 1$\frac{1}{7}$ : 1$\frac{1}{8}$ : 1$\frac{1}{9}$

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-10-21T16:31:21+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T16:33:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4/3 : 5/4 : 6/5 : 7/6 : 8/7 :9/8 : 10/9 = 4/3 x 4/5 x 5/6 x 6/7 x 7/8 x 8/9 x 9/10 = (4x4x5x6x7x8x9)/3x5x6x7x8x9x10=16/30 = 8/15

  0
  2020-10-21T16:33:15+00:00

  `4/3` : `5/4` : `6/5` : `7/6`  : `8/7` : `9/8` : `10/9`

  = `4/3` . `4/5` . `5/6` . `6/7` . `7/8` . `8/9` . `9/10`

  = `(4 . 4)/(3 . 10)` 

  = `16/30` = `8/15`

  xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )