Tính nhanh 1/3 – 3/4 – (-3/5) + 1/64 -2/9 -1/36 + 1/15

Question

Tính nhanh
1/3 – 3/4 – (-3/5) + 1/64 -2/9 -1/36 + 1/15

in progress 0
RI SƠ 8 tháng 2020-10-30T18:54:31+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

 1. = $\frac{1}{3}$ – $\frac{3}{4}$ + $\frac{3}{5}$ + $\frac{1}{64}$ – $\frac{2}{9}$ – $\frac{1}{36}$ + $\frac{1}{15}$ 

  = $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{9}$ + $\frac{3}{5}$ + $\frac{1}{15}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{1}{36}$ + $\frac{1}{64}$

  = $\frac{1}{9}$  + $\frac{10}{15}$ – $\frac{28}{36}$ + $\frac{1}{64}$ 

  = $\frac{1}{9}$  + $\frac{2}{3}$ – $\frac{7}{9}$ + $\frac{1}{64}$

  = $\frac{-6}{9}$ + $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{64}$

  = $\frac{1}{64}$ 

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

Leave an answer