Tính giái trị của đa thức `P = x^3 + x^2y – 2x^2 – xy – y^2 + 3y + x + 2017` với `x + y = 2`

Question

Tính giái trị của đa thức `P = x^3 + x^2y – 2x^2 – xy – y^2 + 3y + x + 2017` với `x + y = 2`

in progress 0
Thiên Di 9 months 2021-04-15T13:40:31+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T13:41:49+00:00

  Trình bày trên hình 

  tinh-giai-tri-cua-da-thuc-p-3-2y-2-2-y-y-2-3y-2017-voi-y-2

  0
  2021-04-15T13:42:04+00:00

  Ta có: `P= x^3 + x^2y – 2x^2 – xy – y^2 + 3y + x + 2017`

  `P= (x^3 + x^2y – 2x^2) – ( xy + y^2 – 3y) + x+2017`

  `P= x^2(x + y – 2) – y(x+y-3) + x+2017`

  `P= x^2( 2-2) – y(2 -3) + x+2017`

  `P= x^2 .0 + y + x + 2017`

  `P = y + x + 2017`

  Mà `y+x =2`

  `=> P =2+2017`

  `=> P= 2019`

  Vậy `P= 2019` khi `x+y=2`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )