Tính giá trị của các biểu thức sau: a. (x – y) ² b. (x + y) ² c. (x ² – y ²) ² d. x ³ + y ³

Question

Tính giá trị của các biểu thức sau:
a. (x – y) ² b. (x + y) ² c. (x ² – y ²) ²
d. x ³ + y ³ e. x^4 + y^4 f. x^6 +y^6
g. x ³ – y ³ h. x^4 – y^4 i. x^6 – y^6
Biết: 1. Cho x + y = 9; xy = 14
2. Cho x + y = 5; xy = 2
pls giúp em với ạ mai em phải nộp ròiii

in progress 0
Delwyn 8 tháng 2020-10-15T05:25:23+00:00 1 Answers 100 views 0

Answers ( )

 1. a) `(x-y)²=x²-2xy+y²`

  b) `(x+y)²=x²+2xy+y²`

  c) `(x²-y²)²=[(x-y)(x+y)]²`

  d) `x³+y³=(x+y)(x²-xy+y²)`

  e) `x^4 -y^4` không PT được

  f) `x^6 -y^6=(x²)³-(y²)³` 

                    `=(x²-y²)(x^4 +x²y²+y^4)`

                    `=(x-y)(x+y)(x^4 +x²y²+y^4)`

  g) `x³-y³=(x-y)(x²+xy+y²)`

  h) `x^4 -y^4=(x²)²-(y²)²`

                     `=(x²-y²)(x²+y²)`

                     `=(x+y)(x-y)(x²+y²)`

  i) `x^6 -y^6=(x²)³+(y²)³` 

                    `=(x²+y²)(x^4 -x²y²+y^4)`

                     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )