Tính giá trị biểu thức sau : P = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 với x = 99 ( áp dụng hđt nếu dc )

Question

Tính giá trị biểu thức sau :
P = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 với x = 99
( áp dụng hđt nếu dc )

in progress 0
Eirian 10 months 2020-11-21T04:43:22+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T04:44:31+00:00

  P = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 với x = 99

  P=(x+1)^3

  thay x=99 

  P=(99+1)^3

  P=100^3

  P=1000000

  0
  2020-11-21T04:44:38+00:00

  `P=x^3+3x^2+3x+1`

  `=(x+1)^3`

  $\text{Áp dụng HĐT: $A^3$ + $3A^2B$ + 3AB^2 + $B^2$ = $(A+B)^3$}$

  $\text{Thay số: x = 99}$

  `⇒P=(99+1)^3`

  `=100^3`

  `=1000000`

  $\text{Vậy tại x = 99 thì P = 1000000}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )