Tính giá trị biểu thức sau B= $\frac{1}{2.3}$ + $\frac{1}{3.4}$ + $\frac{1}{4.5}$ + $\frac{1}{5.6}$ + $\frac{1}{6.7}$ + $\frac{1}{7.8}$ + $\frac{1

Question

Tính giá trị biểu thức sau
B= $\frac{1}{2.3}$ + $\frac{1}{3.4}$ + $\frac{1}{4.5}$ + $\frac{1}{5.6}$ + $\frac{1}{6.7}$ + $\frac{1}{7.8}$ + $\frac{1}{8.9}$ + $\frac{1}{9.10}$

in progress 0
Ladonna 2 tháng 2021-05-04T09:23:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn xem ảnh

  tinh-gia-tri-bieu-thuc-sau-b-frac-1-2-3-frac-1-3-4-frac-1-4-5-frac-1-5-6-frac-1-6-7-frac-1-7-8-f

 2. Đáp án:

   `2/5`

  Giải thích các bước giải:

  `B=1/(2.3)+1/(3.4)+1/(4.5)+1/(5.6)+1/(6.7)+1/(7.8)+1/(8.9)+1/(9.10)`

  `=1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10`

  `=1/2-1/10=2/5` 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )