Tính giá trị biểu thức P = 1 + 2 +2 mũ 2 + 2 mũ 3 + 2 mũ 4 +… +2 mũ 2020

Question

Tính giá trị biểu thức P = 1 + 2 +2 mũ 2 + 2 mũ 3 + 2 mũ 4 +… +2 mũ 2020

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-10-21T02:11:43+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T02:12:43+00:00

  `P=1+2+2^2+2^3+…+2^2020`

  `2P=2+2^2+2^3+2^4+….+2^2020`

  `2P-P=2^2020-1`

  `P=2^2020-1`

   

  0
  2020-10-21T02:12:54+00:00

  Đáp án: 2^2021 – 1

  Giải thích các bước giải:

  P = 1 + 2 +2^2 + 2^3 + 2^4 +………+2^2020

  2P = 2 . (1 + 2 +2^2 + 2^3 + 2^4 +…….. +2^2020)

  2P = 2 +2^2 + 2^3 + 2^4 +2^5 +………+2^2021

  2P – P = (2 +2^2 + 2^3 + 2^4 +2^5 +………+2^2021) – (1 + 2 +2^2 + 2^3 + 2^4 +………+2^2020)

  P = 2^2021 – 1

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )