Tính giá trị biểu thức M = ab + ba, biết 8a3b chia cho 2, 5, 9 dư 1

Question

Tính giá trị biểu thức M = ab + ba, biết 8a3b chia cho 2, 5, 9 dư 1

in progress 0
Calantha 9 months 2021-04-23T11:51:57+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T11:53:01+00:00

  Đáp án:

  $M=88$

  Giải thích các bước giải:

  Để $\overline{8a3b}$ chia $2$ dư $1$ thì $b$ phải là số lẻ.

  Để $\overline{8a3b}$ chia $5$ dư $1$ thì $b=1$ hoặc $b=7$.

  +) Với $b=1$ thì $\overline{8a3b}=\overline{8a31}$.

  Để $\overline{8a31}$ chia $9$ dư $1$ thì $8+a+3+1$ chia $9$ dư $1$.

  $\to 12+a$ chia $9$ dư $1$.

  $\to a=7$. Khi đó $M=\overline{ab}+\overline{ba}=71+17=88$

  +) Với $b=7$ thì $\overline{8a3b}=\overline{8a37}$.

  Để $\overline{8a37}$ chia $9$ dư $1$ thì $8+a+3+7$ chia $9$ dư $1$.

  $\to 18+a$ chia $9$ dư $1$.

  $\to a=1$. Khi đó $M=\overline{ab}+\overline{ba}=17+71=88$

  0
  2021-04-23T11:53:36+00:00

  M=ab+ba

  ⇒M=a×10+b×1+b×10+a

  ⇒M=a×[10+1]+b×[1+10]

  ⇒M=a×11+b×11

  ⇒M=11×[a+b] [2]

  Vì  8a3b chia hết cho 2 và 5 dư 1

  ⇒b=1[3]

  ⇒8a31 chia hết cho 9 dư 1

  ⇒8+a+3+1=12+a

  ⇒a=7 [1]

  thay [1][3] vào[2] ,ta có: M=71+17=88

                   Vậy M=88

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )