tính bằng cách hợp lý 490-{[128+22):3.4]-7 ;àm nhanh nha

Question

tính bằng cách hợp lý 490-{[128+22):3.4]-7
;àm nhanh nha

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-27T09:22:41+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:23:56+00:00

  Đáp án:

  $\text{283.}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{490 – [(128 + 22) ÷ 3.4] – 7.}$

  $\text{= 490 – (150 ÷ 3.4) – 7.}$

  $\text{= 490 – (50.4) – 7.}$

  $\text{= 490 – 200 – 7.}$

  $\text{= 290 – 7.}$

  $\text{= 283.}$

  0
  2020-11-27T09:24:04+00:00

  `490 – {[ 128 + 22 ) : 3 . 4 ] – 7`

  `= 490 – [ 150 : 3 . 4 ] – 7`

  `= 490 – 200 – 7`

  `= 290 – 7`

  `= 283`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )