Tính bằng cách hợp lí: (3.4.2 mũ 16) mũ 2:(11.2 mũ 13. 4 mũ 11- 16 mũ 9) Có chi tiết cách giải nữa nhé

Question

Tính bằng cách hợp lí: (3.4.2 mũ 16) mũ 2:(11.2 mũ 13. 4 mũ 11- 16 mũ 9) Có chi tiết cách giải nữa nhé

in progress 0
Vodka 8 tháng 2020-10-29T13:41:16+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $\left({3.4.2^{16}}\right)^2:(11.2^{13}.4^{11}-16^9)$

  $=\left({3.2^2.2^{16}}\right)^2:\left[{11.2^{13}.(2^2)^{11}-(2^4)^9}\right]$

  $=\left({3.2^{18}}\right)^2:\left[{11.2^{13}.2^{22}-(2^4)^9}\right]$

  $=3^2.2^{36}:\left({11.2^{35}-2^{36}}\right)$ $=3^2.2^{36}:\left[{2^{35}(11-2)}\right]$

  $=3^2.2^{36}:\left({9.2^{35}}\right)$ $=2$

  Giải thích:

  $a^n.a^m=a^{m+n}$

  $a^n:a^m=a^{n-m}$

  $(a^n)^m=a^{n.m}$

Leave an answer