Tính: a) B= (x+3)^2 +(x-3)^2 / x^2 +9 b) C= 3. 1/117 . 4.1/119 -1. 116/117 . 5. 118/119 +5/119 -10/117 (nếu được thì các anh chị có thể giải thích các

Question

Tính:
a) B= (x+3)^2 +(x-3)^2 / x^2 +9
b) C= 3. 1/117 . 4.1/119 -1. 116/117 . 5. 118/119 +5/119 -10/117
(nếu được thì các anh chị có thể giải thích cách làm từng câu cho em hiểu với)

0
Khoii Minh 1 year 2020-11-28T06:07:33+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )