tính A=5/(√7-√5)-(7-√7)/(√7-1)+6√1/2

Question

tính
A=5/(√7-√5)-(7-√7)/(√7-1)+6√1/2

in progress 0
Doris 8 tháng 2020-10-15T03:03:50+00:00 1 Answers 84 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  \(\dfrac{{3\sqrt 7  + 5\sqrt 5  + 6\sqrt 2 }}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A = \dfrac{5}{{\sqrt 7  – \sqrt 5 }} – \dfrac{{7 – \sqrt 7 }}{{\sqrt 7  – 1}} + 6.\sqrt {\dfrac{1}{2}} \\
   = \dfrac{{5\left( {\sqrt 7  + \sqrt 5 } \right)}}{{7 – 5}} – \dfrac{{\sqrt 7 \left( {\sqrt 7  – 1} \right)}}{{\sqrt 7  – 1}} + 3\sqrt 2 \\
   = \dfrac{{5\sqrt 7  + 5\sqrt 5 }}{2} – \sqrt 7  + 3\sqrt 2 \\
   = \dfrac{{5\sqrt 7  + 5\sqrt 5  – 2\sqrt 7  + 6\sqrt 2 }}{2}\\
   = \dfrac{{3\sqrt 7  + 5\sqrt 5  + 6\sqrt 2 }}{2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )