Tính: a) 4^8:64.16 b) 3^4:3^2-2^2-2 c) 5^2.24-5^2.19 d)76-[26+(16-2.7)^2] e) 2^3.3-(28-1^2019):3^3 giúp em với ạ

Question

Tính:
a) 4^8:64.16
b) 3^4:3^2-2^2-2
c) 5^2.24-5^2.19
d)76-[26+(16-2.7)^2]
e) 2^3.3-(28-1^2019):3^3
giúp em với ạ

in progress 0
Nick 1 year 2020-10-31T14:54:30+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:56:01+00:00

  a) 4^8 : 64 . 16 = 65536 : 64 . 16 = 16334

  b) 3^4 : 3² – 2² – 2 = 81 : 9 – 4 -2 = 3

  c) 5² . 24 – 5² . 19 = 5² (24 -19) = 25 . 5 = 125

  d) 76 – [ 26 + ( 16 – 2 . 7)² ] = 76 – ( 26 + 2²) = 76 – 30 = 46

  e) 2³ . 3 – ( 28 – 1^2019 ) : 3³ = 8 . 3 – (28 – 1) : 3³ = 24 – 27 : 27 = 24 – 1 = 23

  NHỚ VOTE 5 SAO VÀ CTLHN CHO MIK NHÉ. THANKS

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )