Tính a, (2x+y)(y-2x) b,(2x-y)(x+y-3/2) c,(2,5x mũ 2 +x+y-1)(2x+3y)

Question

Tính
a, (2x+y)(y-2x)
b,(2x-y)(x+y-3/2)
c,(2,5x mũ 2 +x+y-1)(2x+3y)

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-13T00:17:09+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T00:18:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a)(2x+y)(y-2x)$

  `=2xy-4x^2+y^2-2xy`

  `=y^2-4x^2`

  `b)(2x-y)(x+y-3/2)`

  `=2x^2+2xy-3x-xy-y^2+3/2y`

  `=2x^2-y^2+xy-3x+3/2y`

  `c)(2,5x^2+x+y-1)(2x+3y)`

  `=5x^3+2x^2+2xy-2x+7,5x^2y+3xy+3y^2-3y`

  `=5x^3+7,5x^2y+2x^2+3y^2+5xy-2x-3y`

  0
  2020-11-13T00:18:38+00:00

  `a) = 2x(y-2x)+y(y-2x)`

  `= 2xy-4x^2+y^2-2xy`

  `= y^2-4x^2`

  `b)(2x-y)(x+y-3/2)`

  `=2x^2+2xy-3x-xy-y^2+3/2y`

  `=2x^2-y^2+xy-3x+3/2y`

  `c) (2,5x^2 +x+y-1)(2x+3y)`

  `= 2x(2,5x^2+x+y-1)+3y(2,5x^2+x+y-1)`

  `= 5x^3+2x^2+2xy-2x+7,5xy^2+3xy+3y^2-3y`

  `= 5x^3+2x^2+3y^2+7,5xy^2+5xy-2x-3y`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )