tính: A=1.98+2.97+3.96+…+98.1/1.2+2.3+3.4+…+98.99

Question

tính: A=1.98+2.97+3.96+…+98.1/1.2+2.3+3.4+…+98.99

in progress 0
Thanh Thu 2 years 2021-05-07T21:27:55+00:00 1 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T21:29:47+00:00

  Đặt `B=1*2+2*3+3*4+…+98*99=(98*99*100)/3`

  `A=[2(100-1)+3(100-2)+…+98(100-99)]/B`

  `A=[100(1+2+3+…+98)-B]/B`

  `A=[100(1+…+98)]/B-1`

  `A=(100*99*98/2)/B-1`

  `A=[100*99*98/2]/[99*98*100/3]-1`

  `A=(1/2)/(1/3)-1`

  `A=1/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )