Tính $(97^{3}+83^{3}) ÷180-97×83$

Question

Tính
$(97^{3}+83^{3}) ÷180-97×83$

in progress 0
1 year 2020-10-21T22:08:29+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T22:09:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(97^3+83^3):180-97.83`

  `={(97+83)(97^2-97.83+83^2)}/{180}-97.83`

  `={180.(97^2-97.83+83^2)}/{180}-97.83`

  `=97^2-97.83+83^2-97.83`

  `=97^2-2.97.83+83^2`

  `=(97-83)^2`

  `=14^2`

  `=196`

  0
  2020-10-21T22:10:03+00:00

  `(97^3+83^3)÷180-97.83`

  `=[(97+83)(97^2-97.83+83^2)]÷180-97.83`

  `=[180.(97^2-97.83+83^2)]÷180-97.83`

  `=97^2-97.83+83^2-97.83`

  `=(97-83)^2`

  `=196`

  Học tốt !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )