Tính (3x^2 – 2y^2 ) ^3

Question

Tính (3x^2 – 2y^2 ) ^3

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-11-27T03:42:56+00:00 2 Answers 122 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:44:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(3x^2 – 2y^2)^3`

  `= (3x^2)^3 – 3.(3x^2)^2 . 2y^2 + 3.3x^2.(2y^2)^2 – (2y^2)^3`

  `= 27x^6 – 54x^4y^2 + 36x^2y^4 – 8y^6`

  Áp dụng hằng đẳng thức thứ 5

  `(A – B)^3 = A^3 – 3A^2B + 3AB^2 – B^3`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2020-11-27T03:44:42+00:00

  Đáp án:

  `=27x^6-54x^4y²+36x²y^4-8y^6`

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng hằng đẳng thức `:(a-b)³=a³-3a²b+3ab²-b³`

  `(3x^2 – 2y^2 ) ^3`

  `=27x^6-(27x^4.-2y²)+(36x²y^4)-8y^6`

  `=27x^6-54x^4y²+36x²y^4-8y^6`

  Bạn tham khảo ạ !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )