Tính : 2 + 6 : 2 x 3 – 3 = ?

Question

Tính : 2 + 6 : 2 x 3 – 3 = ?

in progress 0
Doris 9 months 2021-04-20T13:27:52+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:29:30+00:00

  Đáp án:

   $8$

  Giải thích các bước giải:

  $2$ $+$ $6$ $:$ $2$ x $3$ $-$ $3$

  $=$ $2$ $+$ $[$ $($ $6$ $:$ $2$ $)$ x $3$ $]$ $-$ $3$

  $=$ $2$ $+$    $9$         $-$ $3$

  $=$      $11$ $-$ $3$

  $=$ $8$

  0
  2021-04-20T13:29:35+00:00

  Đáp án  + Giải thích các bước giải:

  $\rm 2+ 6 : 2 × 3 – 3\\=2 +3 × 3 -3\\=2+ 9-3\\=11-3\\=8$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )