Tính: (2x^2 -3y)^3 mng giúp em vs ạ

Question

Tính: (2x^2 -3y)^3 mng giúp em vs ạ

in progress 0
King 1 year 2020-11-27T04:34:46+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T04:36:03+00:00

  Đáp án:

  `= 8x^6 – 36x^4y + 54x^2y^2 – 27y^3`

  Giải thích các bước giải:

  `(2x^2 – 3y)^3`

  `= (2x^2)^3 – 3.(2x^2)^2.(3y) + 3.2x^2.(3y)^2 – (3y)^3`

  `= 8x^6 – 36x^4y + 54x^2y^2 – 27y^3`

  Áp dụng hằng đẳng thức thứ 5

  `(A – B)^3 = A^3 – 3A^2B + 3AB^2 – B^3`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2020-11-27T04:36:17+00:00

  (2x ² – 3y)³ = $8x^{6}$ – $36x^{4}y$ + $54x^{2}$ $y^{2}$ – $27y^{3}$ 

  HĐT : (a – b)³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )