tính 10^2+11^2+12^2+………..+19^2+20^2

Question

tính 10^2+11^2+12^2+………..+19^2+20^2

in progress 0
Nem 8 tháng 2020-10-15T20:27:52+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. Áp dụng công thức tổng bình phương từ $1 \rightarrow n$ bằng: $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}6$

  Tổng bình phương từ $1 \rightarrow 20$ bằng: $\dfrac{20×21×41}6 = 2870$

  Tổng bình phương từ $1 \rightarrow 9$ bằng: $\dfrac{9×10×19}6 = 285$

  Tổng bình phương từ $10 \rightarrow 20$ = Tổng bình phương từ $1 \rightarrow 20$ – Tổng bình phương từ $1 \rightarrow 9$ bằng:

  $2870- 285 = 2585$

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tinh-10-2-11-2-12-2-19-2-20-2

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )