Tìm x,y,z biết x^2+y^2+z^2=12

Question

Tìm x,y,z biết x^2+y^2+z^2=12

in progress 0
Dulcie 2 tháng 2021-05-04T23:26:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1.    Giải: 

    Ta có: $x$² + $y$² + $z$² = 12 

    ⇒ $x$² + $y$² + $z$² = 4 + 4 + 4 

    ⇒ $x$² + $y$² + $z$² = 2² + 2² + 2² 

    ⇒ $x$ + $y$ + $z$ = 2 + 2 + 2 

    ⇒ ($x$, $y$, $z$) = 2, 2, 2 

    Vậy $x$ = 2; $y$ = 2; $z$ = 2 

    #Yayoi~ #Chúc bạn học tốt nha!

 2. Đáp án:

  (x,y,z)=2,2,2

   Giải thích các bước giải:

  x^2+y^2+z^2=12

  x^2+y^2+z^2=2^2.2^2.2^2

  x+y+z=2+2+2

  =>(x,y,z)=2,2,2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )