tìm y: y:0,25+y:0,5+y+y:0,01=214

Question

tìm y:
y:0,25+y:0,5+y+y:0,01=214

in progress 0
Thiên Ân 2 years 2021-05-07T19:37:50+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T19:38:59+00:00

  *Lời giải :

  `y ÷ 0,25 + y÷ 0,5 + y +y ÷ 0,01 = 214`

  `⇔ y ÷ 1/4 + y ÷ 1/2 + y + y ÷ 1/100 = 214`

  `⇔ y × 4 + y ×2 + y + y × 100 = 214`

  `⇔ y × (4 + 2 + 1 + 100) = 214`

  `⇔ y × 107 = 214`

  `⇔ y = 214 ÷ 207`

  `⇔ y = 2`

  Vậy `y = 2`

   

  0
  2021-05-07T19:39:11+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `y:0,25+y:0,5+y+y:0,01=214 `

  `=> y:1/4+y:1/2+y+y:1/100=214 `

  `=> y×4+y×2+y+y×100=214 `

  `=> y×(4+2+1+100)=214 `

  `=> y×107=214 `

  `=> y=214:107 `

  `=> y=2 `

  `\text{Vậy y=2}`

       Chúc bạn học tốt nha !!!

   

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )