Tìm `x,y` biết : `2020|2x-1|+(x-2y)^24=0` Cần gấp !

Question

Tìm `x,y` biết :
`2020|2x-1|+(x-2y)^24=0`
Cần gấp !

in progress 0
Gerda 10 months 2020-10-17T03:57:37+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T03:58:57+00:00

  Ta có: `|2x – 1| ≥ 0 ⇒ 2020|2x – 1| ≥ 0`

  `(x – 2y)^24 ≥ 0`

  `⇒ 2020|2x – 1| + (x – 2y)^24 ≥ 0`

  Mà theo đề bài `2020|2x – 1| + (x – 2y)^24 = 0`

  `⇒ 2020|2x – 1| = 0` và `(x – 2y)^24 = 0`

  `⇒ 2x – 1 = 0` và `x – 2y = 0`

  `⇒ x = 1/2` và `-2y = -1/2`

  `⇒ x = 1/2` và `y = 1/4`

   

  0
  2020-10-17T03:59:13+00:00

  Đáp án:

  `(x;y)=(1/2;1/4)`

  Giải thích các bước giải:

   `2020|2x-1|+(x-2y)^24=0`

  do `|2x-1|>=0⇔2020|2x-1|>=0` với mọi `x`

  `(x-2y)^24>=0` với mọi `x;y`

  `⇒|2x-1|=0` và `(x-2y)^24=0`

  `⇔2x-1=0` và `x-2y=0`

  `⇔x=1/2` và `y=x/2=(1/2):2=1/4`

  vậy `(x;y)=(1/2;1/4)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )