Tìm số tự nhiên x . biết a, x mũ 3 = 27 5 mũ x = 625 b, 2 mũ x . 16 = 128 3 mũ x : 9 = 27 c, ( 2x + 1 ) mũ 3 = 27 ( x – 2 ) mũ 2 = ( x – 2 ) mũ 4

Question

Tìm số tự nhiên x . biết
a, x mũ 3 = 27
5 mũ x = 625
b, 2 mũ x . 16 = 128
3 mũ x : 9 = 27
c, ( 2x + 1 ) mũ 3 = 27
( x – 2 ) mũ 2 = ( x – 2 ) mũ 4

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-11T14:02:49+00:00 2 Answers 151 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T14:04:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) * `x^3 = 27`

  `=> x^3 = 3^3`

  `=> x = 3`

  * `5^x = 625`

  `=> 5^x = 5^4`

  `=> x = 4`

  b) * `2^x . 16 = 128`

  `=> 2^x . 2^4 = 2^7`

  `=> 2^x = 2^7 : 2^4`

  `=> 2^x = 2^3`

  `=> x = 3`

  * `3^x : 9 = 27`

  `=> 3^x : 3^2 = 3^3`

  `=> 3^x = 3^3 . 3^2`

  `=> 3^x = 3^5`

  `=> x = 5`

  c) * `(2x + 1)^3 = 27`

  `=> (2x + 1)^3 = 3^3`

  `=> 2x + 1 = 3`

  `=> 2x = 2`

  `=> x = 1`

  * Bn xem hình

  Study well !

  tim-so-tu-nhien-biet-a-mu-3-27-5-mu-625-b-2-mu-16-128-3-mu-9-27-c-2-1-mu-3-27-2-mu-2-2-mu-4

  0
  2020-11-11T14:04:28+00:00

  ơ

  a, $x^3=27$
  $⇒x^3=3^3$
  $⇒x=3$

  $5^x=625$
  $⇒5^x=5^4$
  $⇒x=4$

  b, $2^x.16=128$
  $2^x=128:16$
  $2^x=8$
  $⇒2^x=2^3$

  $⇒x=3$
  $3^x:9=27$
  $3^x=27.9$
  $3^x=243$
  $⇒3^x=3^5$
  $⇒x=5$

  c, $(2x+1)^3=27$
  $⇒(2x+1)^3=3^3$
  $⇒2x+1=3$
  $2x=3-1$

  $2x=2$
  $x=2:2$
  $x=1$

  $(x-2)^2=(x-2)^4$
  $(x-2)^2-(x-2)^4=0$
  $(x-2)^2.1-(x-2)^2.(x-2)^2=0$
  $(x-2)^2.(1-x+2)=0$

  $TH1: (x-2)^2=0$
  $x-2=0$
  $x=0+2$
  $x=2$

  $TH2: 1-x+2=0$
  $1-x=0-2$
  $1-x=-2$
  $x=1–2$
  $x=3$
  Vậy `x∈{2,3}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )