tim số tận cung của : 2002 mũ 2005 1992 mũ 1994 30 mũ 2003 . 34 mũ 2003 28 mũ 2006 . 81 mũ 1003 giúp mik với gấp lắm ạ!!!!!!

Question

tim số tận cung của :
2002 mũ 2005
1992 mũ 1994
30 mũ 2003 . 34 mũ 2003
28 mũ 2006 . 81 mũ 1003
giúp mik với gấp lắm ạ!!!!!!

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-21T00:52:52+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T00:54:44+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  2002^2005 = (2002^4)^501 . 2002

                      =   …..6^501 . 2002

                     =        …..6  . 2002

                      =               …….2

  Vậy 2002^2005 tận cùng là 2

   1992^1994 = (1992^4)^498 . 1992^2

                      =       …..6^498 .      ……4

                      =           …….6      .    …….4

                      =                      ……4

  Vậy 1992^1994 có tận cùng là 4

  30^2003 . 34^2003 = 6^2003

                                   = (64^2)^1001 . 64

                                   =    ….6^500 .  64

                                   =   …..6 . 64

                                   =       ……4

  Vậy 30^2003 . 34^2003 tận cùng là 4

  28^2006 . 81^1003 =28^2006 . (9^2)^1003

                                   = 28^2006 . 9^2006

                                   = 37^2006

                                   = (37^4)^501 . 37^2

                                   = ……1^501 . ……9

                                   = ………1   .    ……..9

                                   =     …….9

  Vậy 28^2006 . 81^1003 tận cùng là 9

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )