Tìm số nguyên x biết:a) ( 2x – 8) .2 = 2 mũ 4 ; b)/x – 3/ + 13 = 25 ; c) -7x =42 ; d)3x – (-5) = 8 ; e)/x – 4/ = 9

Question

Tìm số nguyên x biết:a) ( 2x – 8) .2 = 2 mũ 4 ; b)/x – 3/ + 13 = 25 ; c) -7x =42 ; d)3x – (-5) = 8 ; e)/x – 4/ = 9

in progress 0
Khánh Gia 8 months 2021-05-14T05:42:34+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T05:44:08+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `a)(2x-8).2=2^4`

  `=>2x-8=2^4 :2`

  `=>2x-8=2^3=8`

  `=>2x=8+8`

  `=>2x=16`

  `=>x=8`

  Vậy `x=8`

  `b)|x-3|+13=25`

  `=>|x-3|=12`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-3=12\\x-3=-12\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=15\\x=-9\end{array} \right.\) 

  Vậy `x\in{-9;15}`

  `c)-7x=42`

  `=>x=42:(-7)`

  `=>x=-6`

  Vậy `x=-6`

  `d)3x-(-5)=8`

  `=>3x+5=8`

  `=>3x=3`

  `=>x=1`

  Vậy `x=1`

  `e)|x-4|=9`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-4=9\\x-4=-9\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=13\\x=-5\end{array} \right.\)

  Vậy `x\in{-5;13}`

   

  0
  2021-05-14T05:44:33+00:00

  Đáp án:

   a)x=8    b)vậy x ∈{15,-9}      c)vậy x=-6          d)vậy x=1    e)vậy x∈{13,-5}

  Giải thích các bước giải:

  a) ( 2x – 8) .2 = 2 mũ 4          b)/x – 3/ + 13 = 25             c) -7x =42            d)3x – (-5) = 8 

  ( 2x – 8) .2 = 16                        /x – 3/=25-13                       x=42÷(-7)            3x=8-5

  2x – 8= 16÷2                            /x – 3/=12                            x=-6                    3x=3 

  2x – 8=8                            ⇒x-3=12 hoặc x – 3=-12            vậy x=-6               x=1

  2x=16                                  x=12+3          x=-12+3                                        vậy x=1

  x=8                                        x=15              x=-9

  vậy x=8                                  vậy x ∈{15,-9}

  e)/x – 4/ = 9

  x-4=9 hoặc x-4=-9

  x=9+4         x=-9+4

  x=13            x=-5

  vậy x∈{13,-5}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )