tìm nghiệm đa thức P(x)=x^2-9

Question

tìm nghiệm đa thức
P(x)=x^2-9

in progress 0
Xavia 10 months 2021-04-25T04:14:36+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T04:16:16+00:00

  Xét `P(x) =0`

  `=> x^2 -9 =0`

  `=> x^2 =9`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x^2=(-3)^2\\x^2=3^2\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy nghiệm của `P(x)` là `-3` và `3`

   

  0
  2021-04-25T04:16:18+00:00

  `x` là nghiệm của $P_{(x)}$ 

  `⇒` $P_{(x)}$ `=` `0`

  `⇒` `x^2-9=0`

  `⇒` `x^2=9`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-3\end{array} \right.\) 

  Vậy nghiệm của $P_{(x)}$ là : `3;-3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )