Tìm nghiệm của đa thức : x^2-2x+1

Question

Tìm nghiệm của đa thức : x^2-2x+1

in progress 0
Acacia 9 months 2021-04-23T12:56:18+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T12:57:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x^2 -2x+1=0`

  `<=> (x-1)^2=0`

  `<=> x-1=0`

  `<=> x=1`

  Vậy nghiệm là `x=1`

  0
  2021-04-23T12:57:26+00:00

  Đáp án:

  vậy x không thỏa mãn trường hợp nào

  Giải thích các bước giải:

  Tìm nghiệm của đa thức : x^2-2x+1

  nếu muốn tìm nghiệm của đa thức : x^2-2x+1

  ⇒ x²-2x+1=0

  x²-2x=1

  x×(x-2)=1

  ⇒x và x-2 đồng thời bằng 1

  nhưng x không bằng x-2

  ⇒x không thỏa mãn trường hợp nào

  vậy x không thỏa mãn trường hợp nào

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )