Tìm x ∈ N biết : a, ( x – 3 ) ÷ 2 = 3 ³ × 3 ² b, 4x ± 3x = 30 – 20 : 10

Question

Tìm x ∈ N biết :
a, ( x – 3 ) ÷ 2 = 3 ³ × 3 ² b, 4x ± 3x = 30 – 20 : 10

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-22T14:05:50+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T14:06:55+00:00

  a)(X – 3)÷2=$3^{3}$ × $3^{2}$

      (X -3)÷2=27 × 9

      (X – 3)÷2=243

      (X – 3)      =243×2

      (X – 3)      =486

  b)4x + 3x = 30 – 20 : 10

     4x + 3x =28

     (4+3)×X=28

        7 × X  =28

               X=28÷7

               X=4

   

  0
  2020-10-22T14:07:18+00:00

   Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, ( x – 3 ) ÷ 2 = 3 ³ × 3 ²

  => (x-3) : 2 = 243

  => x-3 = 486

  => x = 489

  Vậy x = 489

  b, 4x ± 3x = 30 – 20 : 10

  + TH1 : 4x – 3x = 30 – 20 : 10

  => x = 30 – 2

  => x = 28

  Vậy x = 28

  + TH2 : 4x + 3x = 30 – 20 : 10

  => 7x = 30 – 2

  => 7x = 28

  => x = 4

  Vậy x = 4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )