Tìm Min: (2x-1)^2+(x+2)^2

Question

Tìm Min: (2x-1)^2+(x+2)^2

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-31T01:40:40+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:41:58+00:00

  Đáp án:

  `Amin=5` tại `x=0`

  Giải thích các bước giải:

  `A=(2x-1)^2+(x+2)^2`

  `A=(2x)^2-2.2x.1+1^2+x^2+2.x.2+2^2`

  `A=4x^2-4x+1+x^2+4x+4`

  `A=5x^2+5`

  Do `x^2≥0⇒5x^2≥0⇒5x^2+5≥5 ∀ x in R` hay `A≥5 ∀ x in R`

  Dấu “`=`” xảy ra`⇔x=0`

  Vậy `Amin=5` tại `x=0`

  0
  2020-10-31T01:42:03+00:00

  Đặt $A=(2x-1)^2+(x+2)^2$

  $=4x^2-4x+1+x^2+4x+4$

  $=5x^2+5$

  Ta thấy: $x^2≥0$

  $→5x^2≥0$

  $→5x^2+5≥5$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $x^2=0$

  $→x=0$

  $→A_{min}=5$

  Vậy $A_{min}=5$ khi $x=0$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )