Tìm m để hàm số xác định trên [0;1)   y=√x-m  +  √2x-m-1

Question

Tìm m để hàm số xác định trên [0;1)
  y=√x-m  +  √2x-m-1

in progress 0
Nho 12 months 2020-11-07T20:09:54+00:00 1 Answers 132 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T20:11:42+00:00

  Đáp án: $m\le -1$

  Giải thích các bước giải:

  Hàm số xác định 

  $\leftrightarrow \begin{cases}x-m\ge 0\\ 2x-m-1\ge 0\end{cases}$

  $\leftrightarrow \begin{cases}x\ge m\\ x\ge \dfrac12(m+1)\end{cases}$

  Để hàm số đồng biến trên $[0,1)$

  $\to 0\le x<1$ thì hàm số xác định

  $\to\begin{cases}0\ge m\\ 0\ge \dfrac12(m+1)\end{cases}$

  $\to\begin{cases}m\le 0\\m\le -1\end{cases}$

  $\to m\le -1$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )