Tìm K để 2 đường thẳng song song : y= ( 2x+1 ).x=2 (d1) y=( k-2 ) .x+3 (d2)

Question

Tìm K để 2 đường thẳng song song : y= ( 2x+1 ).x=2 (d1)
y=( k-2 ) .x+3 (d2)

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-19T02:15:00+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T02:16:23+00:00

  Đáp án:

  $k = -3$

  Giải thích các bước giải:

  Kiến thức:

  Hai đường thẳng $(d): y = ax + b$ và $(d’): y = a’x + b’$ song song nhau khi và chỉ khi $\begin{cases}a = a’\\b \ne b’\end{cases}$

  Áp dụng:

  $(d): y = (2k + 1)x – 2$ có $a = 2k + 1;\, b = -2$

  $(d’): y = (k – 2)x + 3$ có $a’ = k – 2;\, b’ = 3$

  Do đó:

  $(d)//(d’)\Leftrightarrow 2k + 1 = k – 2$

  $\Leftrightarrow k = -3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )