Tìm GTLN,GTNN ( nếu có ) của các biểu thức sau : a) A= – / 4,5+x/-1005 b) B= -(3+4x)^2-70 Lưu ý : / là giá trị tuyệt đối

Question

Tìm GTLN,GTNN ( nếu có ) của các biểu thức sau :
a) A= – / 4,5+x/-1005
b) B= -(3+4x)^2-70
Lưu ý : / là giá trị tuyệt đối

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-29T06:09:21+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T06:10:57+00:00

  a) $|4,5+x|≥0$

  $→-|4,5+x|≤0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $4,5+x=0$

  $→x=-4,5$

  $→A_{max}=-1005$

  b) $(3+4x)^2≥0$

  $→-(3+4x)^2≤0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $3+4x=0$

  $→4x=-3$

  $→x=-\dfrac{3}{4}$

  $→B_{max}=-70$

   

  0
  2020-11-29T06:10:59+00:00

  a) `A= – | 4,5+x|-1005`

  Có `|4,5 + x | ≥ 0`

  `=> – |4,5+x|≤0`

  `=> – |4,5 + x | – 1005≤-1005`

  `=> A ≤ – 1005`

  Dấu “=” xảy ra ⇔ x = – 4,5

  b) ` B= -(3+4x)^2-70`

  Có `(3+4x)^2 ≥ 0`

  `=> – (3+4x)^2 ≤ 0`

  `=> B = – (3+4x)^2 – 70 ≤ – 70`

  Dấu “=” xảy ra ⇔ `x= -3/4`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )