Tìm ĐK và xác định biểu thức: G= $\frac{15\sqrt{x}-11 }{x+2\sqrt{x}-3 }$+ $\frac{3\sqrt{x}-2}{1\sqrt{x}}$- $\frac{2\sqrt{x} +3}{\sqrt{x}+3}$

Question

Tìm ĐK và xác định biểu thức:
G= $\frac{15\sqrt{x}-11 }{x+2\sqrt{x}-3 }$+ $\frac{3\sqrt{x}-2}{1\sqrt{x}}$- $\frac{2\sqrt{x} +3}{\sqrt{x}+3}$

in progress 0
Yến Oanh 9 months 2021-04-25T00:30:25+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T00:31:57+00:00

  $\text{ĐKXĐ}:\\ \left\{\begin{array}{l} x>0\\x+2\sqrt{x}-3\ne 0\\ \sqrt{x} \ne 0 \\ \sqrt{x}+3 \ne 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x>0\\(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+3)\ne 0\\ x \ne 0 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x>0\\ x \ne 1\\ x \ne 0 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x>0\\ x \ne 1\end{array} \right.$

   

  0
  2021-04-25T00:32:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  G=$\frac{\sqrt15\sqrt{x}-11 }{x+2\sqrt {x}-3}$ + $\frac{3\sqrt{x}-2 }{1\sqrt{x} }$ – $\frac{2\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3 }$ 

  `=` $\frac{15\sqrt{x}-11 }{(\sqrt {x}+3)(\sqrt {x}-1)}$ `-` $\frac{3\sqrt{x}-2 }{\sqrt {x}-1}$ `-` $\frac{2\sqrt{x+3} }{\sqrt{x+3}}$

  `=` $\frac{15\sqrt{x}-11-3x- 7\sqrt{x}+6-2x- \sqrt{x}+3}{(\sqrt {x}+3)(\sqrt {x}-1)}$

  `=` $\frac{-5\sqrt{x}-7\sqrt{x}-2 }{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1) }$ `=` $\frac{-5\sqrt{x}-2(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}$ 

  `=` $\frac{-5\sqrt{x}-2 }{\sqrt{x}+3 }$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )