tìm các số nguyên x;y thỏa mãn:|x+1|+3|y-3|=0

Question

tìm các số nguyên x;y thỏa mãn:|x+1|+3|y-3|=0

in progress 0
Minh Khuê 10 months 2021-04-21T01:27:53+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T01:29:29+00:00

  Do lx+1l ≥0 với mọi x

       3ly-3l≥0 với mọi y

  mà lx+1l+3ly-3l=0

  ⇒$\left \{ {{x+1=0} \atop {y-3=0}} \right.$ 

  ⇒$\left \{ {{x=-1} \atop {y=3}} \right.$  

   Vậy x=-1 , y=3

   

  0
  2021-04-21T01:29:45+00:00

  \( \begin{cases}|x+1|\ge 0\\3|y-3|\ge 0\end{cases}\\→|x+1|+3|y-3|\ge 0\)

  \(→\) Dấu “=” xảy ra khi \(\begin{cases}x+1=0\\y-3=0\end{cases}↔\begin{cases}x=-1\\y=3\end{cases}\)

  Vậy (x,y)=(-1;3)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )